Jokaiselle vuokranantajalle ei ole selvää,  millaisissa tapauksissa vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista.

Asuinhuoneiston vuokraamiseen liittyviin erityistilanteisiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin löytyy vastaukset: Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta.

Vuokrasopimuksen purkaminen on huoneenvuokrasopimuslain mukaan laillista, jos

1. vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun säädetyssä tai sovitussa ajassa (2kk maksamattomat vuokrat oikeuttavat välittömään vuokrasuhteen purkamiseen)

2. vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi lain säännösten vastaisesti

3. huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on sovittu

4. vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää

5. vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti

6. vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokrananataja ei saa purkaa vuokrasopimusta edellä mainituissa kohdissa 3-6 säädetyllä perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Varoitus on annettava todisteellisesti. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen toiminta on toistuvaa ja vuokralaiselle on jo aikaisemmin annettu varoitus tai jos vuokralaisen toiminta edellä kohdissa 4 tai 6 määritellyillä tavoilla ollut erittäin moitittavaa.

Jos vuokralaisen toiminta on ollut merkitykseltään vähäistä, ei vuokrasuhteen purkamiseen ole kuitenkaan oikeutta. Purkamisperusteeseen on vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeuttaan niin kauan kuin kohdissa 1 tai 4-6 määritelty toiminta jatkuu.

Jos vuokrasopimus täytyy purkaa on vuokranantajalla oikeus vahingonkorvaukseen

Jos vuokranantaja on purkanut vuokrasopimuksen 1-6 kuvaillun toiminnan seurauksena, on hänellä oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta. Vahinkona pidetään huoneiston uudelleenvuokrauksesta aiheutuneita kustannuksia ja vuokratulojen menetystä. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokratulojen menetys voi olla korkeintaan irtisanomisajan pituinen, kun taas määräaikaisessa vuokrasopimuksessa menetys voi suurimmillaan olla koko vuokrasopimuksen jäljellä olevan keston pituinen. Toisaalta vahinkoa ei enää katsota tapahtuvan, jos huoneisto saadaan uudelleenvuokrattua samansuuruisella vuokralla kuin aikasemmin.

-Marko

Ps. Olen julkaisemassa asuntosijoituskirjan. Kirjaprosessi on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että olen antanut kirjan luonnoksen luottohenkilöilleni kommentoitavaksi, kriittisten silmien alle. Kirjan ennakkomarkkinointi alkaanee elokuussa 2015.